Sözleşmeli Personel Alımı

MSB 82 Sözleşmeli Astsubay Alıyor

Yazan  | 

MSB astsubay alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacı için astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde başvuruda bulunmak için alt kısımdaki bilgileri inceleyiniz.

DIŞ KAYNAKTAN SÖZLEŞMELİ BANDO SINIFI

ASTSUBAY ALIMI

Başvuru Tarihi : 02-17 Mart 2017 (Saat 17.30)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma Adresi MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)
İrtibat Bilgileri Telefon : (0312) 562 05 43 Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67 E-posta : pertem@msb.gov.tr
İnternet Adresi www.msb.aov.tr

1. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. TSK Armoni Mızıkası ile TSK Mehteran Birliğinde istihdam edilmek üzere; üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan sözleşmeli bando sınıfı astsubay alımı yapılacaktır.

b. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; sözleşmeli astsubay olarak kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve sözleşmeli astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

c. Sözleşmeli astsubay olma süreci;

(1) Birinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Başvuruların Alınması ve Başvurusu Kabul Edilenlere Çağrı Yapılması

(b) Yazılı Sınav (Genel Kültür)

(2) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Kayıt Kabul,

(b) Fiziki Yeterlilik Testi,

(c) Kişilik Değerlendirme Testi,

(ç) Uygulamalı Sınav,

(d) Mülakat,

(3) Üçüncü Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Genel Sağlık Muayenesi,

(b) Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

ç. Sözleşmeli astsubay adayları, tüm aşamaları geçmelerini müteakip “Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK)” Eğitimi’ne tabi tutulacak ve eğitimi başarıyla tamamlayanlar astsubay çavuş rütbesiyle göreve başlayacaklardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

d. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler:

(1) Özlük Hakları:

(a) Sözleşmeli Astsubay Rütbe Bekleme Süreleri:

Dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri için 926 sayılı TSK Personel Kanununda sözleşmeli astsubaylar için belirlenen süreler uygulanır.

(b) Sözleşme Süreleri:

Sözleşmeli astsubay adayları, ön sözleşme yaparak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler astsubay çavuş rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

(c) Sözleşmeli Astsubaylıktan Muvazzaf Astsubaylığa Geçiş:

Sözleşmeli astsubaylardan, 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde muvazzaf astsubaylığa geçirilebilirler.

(ç) Sicil işlemlerinde Uygulanacak Esaslar:

Dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanlar hakkında TSK Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(d) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanların kıt’a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(e) Sağlık:

Dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun sözleşmeli astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(f) İzin İşlemleri:

(I) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli astsubay adayları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) Sınıf Okulları Yönergesi hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(g) Konuttan Faydalanma:

K.K.K.lığına ait konutlardan emsali sözleşmeli astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sosyal Hakları:

Dış kaynaktan sözleşmeli astsubaylığa alınanlar emsali sözleşmeli astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptirler.

(3) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki sözleşmeli astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(I) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu kanunun sözleşmeli astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa göre kurumun daimi

üyesidirler.

(4) Çeşitli Hükümler:

(a) Dış Kaynaktan temin edilen sözleşmeli astsubay adaylarının temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma (ASTTASAK) eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

(b) Dış Kaynaktan temin edilen sözleşmeli astsubay adaylarının temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma (ASTTASAK) eğitiminde başarısız olma durumlarında, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve KKY 164-7(A) Sınıf Okulları Yönergesine göre işlem yapılır.

2. BAŞVURU

a. Sözleşmeli Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?

(1) TSK’da devlet memuru ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

(2) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (yedek subaylar hariç),

(3) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış

olanlar,

(4) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar,

(5) TABLO-I’de belirtilen statü, sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve kadın adaylar başvurabileceklerdir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Sözleşmeli Astsubay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikleri” taşımak,

(b) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(c) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) TABLO-I’de kaynak olarak belirlenen bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullardan mezun olmak,

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular) olmak, daha az süreli yükseköğretimi bitirenler için 24 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-3’tedir.],

(b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı bando sınıfına uygun sözleşmeli astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak (Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, “Sözleşmeli Astsubay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almak.).

(5) Özel Şartlar:

TSK’da görevli devlet memuru ve işçiler ile askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4 ve TABLO-5’te bulunan “Sözleşmeli Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar başvurularını 02 Mart 2017 tarihinden 16 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar, www.msb.gov.tr genel ağ adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak seçim faaliyetlerine ilişkin duyurular 24 Mart 2017 tarihinden sonra www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Yapılacak sınavlar sonucunda sözleşmeli astsubay adaylarından (sağlık ve güvenlik soruşturması olumlu) asil olarak tespit edilenler; “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK)” Eğitimi’ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başlayacaklardır.

ç. Başvuru Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (tüm aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Başvuru formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

(1) TSK’da devlet memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için; TABLO-4’te yer alan nitelik belgesi,

(2) Halen silahaltında bulunan erbaş ve erler için TABLO-5’te yer alan nitelik belgesi hazırlanacaktır.

(3) İkinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(4) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması faaliyetlerine (kayıt kabul ve fiziki yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik İlıklarınca; hakkında “Astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi

düzenlenmeyenlere ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında” olanlara başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI

a. Birinci Seçim Aşaması

(1) Başvuruların Alınması ve Başvurusu Kabul Edilenlere Yazılı Sınav Çağrısı Yapılması:

Adaylar başvurularını www.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar Yazılı Sınava(Genel Kültür) çağrılacaktır.

(2) Yazılı Sınav (Genel Kültür):

Yazılı sınav Ankara’da icra edilecektir. Yazılı sınava çağrılan adaylar ile sınav merkezi ve sınav tarihi www.msb.qov.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonunda sıralamaya giren adaylar belirlenecek ve ikinci seçim aşamalarına çağrılan adaylar www.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

b. İkinci Seçim Aşaması:

İkinci aşama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Kişilik Değerlendirme Testi, Uygulama Sınavı ve Mülakat) Ankara’da icra edilecektir. İkinci seçim aşaması için planlanan tarihlerde idarece gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilecektir. İkinci seçim aşamasına yönelik bilgiler ve bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

(1) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Yazılı sınav sonunda sıralamaya giren adaylar belirlenecek ve sınavlara (FYT, uygulama ve mülakat ) kontenjanın 20 katına kadar aday çağrılabilecektir. İkinci aşama faaliyetleri içerisinde yer alan Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi ve Kişilik Değerlendirme Testi belirlenecek bir günde, uygulamalı sınav ve mülakat ayrı günlerde yapılacak şekilde planlanacaktır.

NOT: Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

(2) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

İkinci aşama faaliyetleri (Kayıt Kabul, Fiziki Yeterlilik Testi, Kişilik Değerlendirme Testi ve Mülakat), MSB Personel Temin Merkezinde (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır. Otobüsle Ankara AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Personel Temin Merkezine gelebilecektir. Uygulama sınavı ise Bando MYO K.lığında (Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır.

(3) Kayıt Kabul Faaliyeti:

Başvurusu kabul edilen adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(4) Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

(a) FYT, astsubay adaylarının çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını belirleyen testler olup şınav, mekik ve koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar adaylar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-6’da yer almaktadır. Adaylar her bir branştan sınava tabi tutulacaktır. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşa giremez, istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilir. İtiraz sınavından da puan alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılır. Değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Başarısız olan adaylar, diğer istasyonlara (seçim aşamalarına) devam edemeyerek elenirler.

(b) Adayların, FYT için yanlarında spor malzemeleri bulundurmaları gerekmektedir (spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, çorabı, havlu vs.). Fiziki Yeterlilik Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(c) FYT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk adaya aittir sınav merkezi sorumlu değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(ç) FYT sonuçları “Sonuç Tebliğ Komisyonu” tarafından adaylara sözlü olarak bildirilir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, “FYT İtiraz Dilekçesi” ile sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYT İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu itiraz taleplerini inceler ve aynı gün içerisinde kararını verir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde tekrar incelenmek üzere aday, ilgili istasyona gönderilir. İtiraz muayenesi sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(5) Kişilik Değerlendirme Testi:

Başvurusu kabul edilen tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(6) Uygulama Sınavı:

(a) Temini yapılacak branşlar için TABLO-I’de yer alan sınavlar yapılacaktır. Adaylar uygulama sınavlarına kendi sazları (piyano hariç) ile katılacaklardır.

(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(7) Mülakat:

(a) Mülakat; astsubay adayının test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(b) Mülakat Kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

(c) Kurul üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirmekte olup yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanın altında alan adaylar mülakattan başarısız kabul edilir ve elenir. Mülakat Kurulunun kararına itiraz edilmez.

(ç) Değerlendirme; 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.

(d) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine Gelirken Getirilecek Belgeler

Başvurusu kabul edilen adayların sınav merkezlerinde icra edilecek olan seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler; www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında mutlaka üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

Belgelerinizin, eksik olması veya durumunuzun başvuru koşullarına uygun olmaması halinde, seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır. Seçim aşamalarına gelmeden önce başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı, internetten yapılan uyarıları ve belgelerinizi bir kez daha kontrol ediniz. Belgelerinizin asıllarının yanında fotokopilerini de getirirseniz belgelerinizin asılları size iade edilecektir.

(a) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile Doldurma Talimatı TABLO-7’dedir. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kendisine ait nüfus cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.).

(c) Askeri kimlik fotokopisi,

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(ç) Ön lisans/lisans diploması,

Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği,

(d) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(e) Not durum belgesi (transkript),

Bitirdiği en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri (saza ait bilgiler dahil) gösteren not durum belgesinin aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir. (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölümün ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(f) Terhis belgesi (askerlik hizmetini bitiren erkek adaylar için),

(I) Terhis belgesinin aslını (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini

veya,

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisinin Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.).

(g) Askerlik durum belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(ğ) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(h) Adli sicil kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(ı) Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(i) Nitelik belgesi,

(I) Adaylardan halen silahaltında olanlar ile TSK’da devlet memuru veya işçi olarak çalışanlara Birlik Komutanlıklarınca 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(II) Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(j) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT 2: Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş” yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Üçüncü Seçim Aşaması:

(1) Genel Sağlık Muayenesi,

(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar sınav merkezinden ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

(2) Güvenlik Soruşturması,

Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

ç. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sıralama İşlemleri

(1) Değerlendirme:

(a) Yazılı sınava giren, fiziki yeterlilik testi, uygulama sınavı ile mülakatta başarılı olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(b) Değerlendirme; Yazılı Sınav notunun % 25’i, FYT notunun % 25’i, mülakat notunun % 50’sinin toplamlarına, uygulama sınav notu ve özel nitelik puanının ilave edilmesi şeklinde yapılacaktır.

(c) Değerlendirmede şehit eş ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ise 5 puan verilecektir.

(ç) Bir adaya özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.

(2) Sıralama:

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır.

d. Sınav Sonuçlarının İlanı

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

e. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları posta ile adreslerine yapılmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların

www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ !

SİZLERİ BEKLİYORUZ…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir